วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

          สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรารภว่า พระสงฆ์ธรรมยุตนิกายที่เคยได้รับอุปสมบทแต่ฝ่ายมหานิกายมาก่อน ต่อมาได้รับอุปสมบทซ้ำในรามัญนิกายอีก แต่เพราะต่างปฏิบัติธรรมวินัย ไม่สม่ำเสมอกัน จึงกลายเป็นนานาสังวาสกะของกันและกัน ไปจนถึงได้ชื่อว่าเป็นต่างนิกายออกไป

         แม้อย่างนั้นก็ยังสมาคมด้วยกัน และกันตามคราว เช่นเข้าแถวสวดมนต์ และฉันในกิจนิมนต์ ไปมาหาสู่กัน เข้าประชุมร่วมกันในกิจธุระ เมื่อถึงคราวเข้าลำดับต้องเทียบกัน ด้วยสมณศักดิ์หรือพรรษา เมื่อมีธุระเกี่ยวถึงกันมากเข้า ความคุ้นเคยและการสมาคมย่อมมีตามชิดกันเข้าทุกที ถึงไปมาอาศัยกันในวัดของกันและกัน

         ในบัดนี้พระสงฆ์ธรรมยุตนิกายจักไปตั้งที่ วัดบวรมงคล ที่มีพระสงฆ์รามัญนิกายอยู่มาจักตั้งตนเป็น นานาสังวาสกะ และจักกันพระสงฆ์รามัญออกเสียจากวัดจากสมาคม เป็นการน่าเกลียด จึงทรงวางระเบียบแห่งการสมาคมกับต่างนิกายลงไว้ สำหรับพระสงฆ์สำนักวัดบวรมงคล เพื่อเป็นทางปฏิบัติต่อกันดังต่อไปนี้

       ข้อ ๑. ภิกษุผู้อุปสมบทด้วยกรรมวาจามคธภาษา ตามระเบียบของนิกายนั้นๆ จงนับว่าเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาตามปฏิญญาประกอบกับพิธีถูกระเบียบ.

       ข้อ ๒. ภิกษุใด อุปสมบทในนิกายใด ภิกษุนั้น จงนับว่าเป็นนิกายนั้น เว้นไว้แต่เมื่อแปลงเป็นนิกายอื่นแล้ว จงนับว่าเป็นนิกายหลัง

       ข้อ ๓. ภิกษุต่างนิกายจงเข้าสมาคมด้วยกันในวินัยกรรมนั้น ๆ คือ อุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรม อันเป็นสาธารณะทั่วไปแก่นิกายทั้งหลาย คือต่างมีธุระจะพึงทำเหมือนกัน.

       ข้อ ๔. การสมาคมมี ๒ สมาคม เป็นสมานสังวาส ๑ สมาคม เฉพาะคราว ๑ .

       ข้อ ๕. สมาคมเป็นสมานสังวาสนั้น คือ ฟังพระปาติโมกข์ ทำปวารณา เข้าสังฆกรรมร่วมกัน เว้นแต่อุปสมบทกรรม อันเป็นกิจอสาธารณะที่นิกายหนึ่งจะทำให้แก่อีกนิกายหนึ่งหาควรไม่.

       ข้อ ๖ สมาคมเฉพาะคราวนั้น คือ ยอมให้บอกบริสุทธิ์เมื่อสงฆ์สวดพระปาติโมกข์จบแล้ว ให้ปวารณาต่อสงฆ์ผู้ปวารณาเสร็จแล้ว.

      ข้อ ๗. ภิกษุใดปฏิบัติเรียบร้อยสมควรแก่พระธรรมวินัย มีขนบธรรมเนียมคล้ายคลึงกัน ภิกษุนั้น เป็นผู้ควรจะรับเข้าในสมาคม เป็นสมานสังวาส.

      ข้อ ๘. ภิกษุใดแม้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีขนบธรรมเนียมต่างจากของเจ้าสำนักภิกษุนั้นเป็นผู้ควรจะรับเข้าสมาคมเฉพาะคราว.

      ข้อ ๙. ในการสมาคมสมานสังวาส วิธีทำและว่าอักขระ จงใช้ตามธรรมเนียมของเจ้าสำนัก เจ้าสำนักจงเป็นใหญ่ในกิจนั้น ๆ .

       ข้อ ๑๐. การนับพรรษา จงนับเทียบกัน เว้นผู้แปลงเป็นนิกายอื่นแล้ว จงนับพรรษาแห่งนิกายหลัง

        ข้อ ๑๑. ภิกษุใดได้เข้าสมาคมเป็นสมานสังวาสของสำนักนั้นแล้วออกจากสำนักนั้นไปอยู่อื่นแล้วกลับมาอีก สำนักนั้นยังเชื่อถืออยู่ จักให้เข้าสมาคมเป็นสมานสังวาสอีกก็ได้ .

        ข้อ ๑๒. ภิกษุใด เข้าสมาคมเป็นสมานสังวาสของสำนักนั้นแล้วจักถือว่า อาจเข้าสมาคมเช่นกันกับของธรรมยุติอื่นเหมือนได้แปลงเป็นธรรมยุตแล้วหาได้ไม่ สำนักใดยอมรับก็เข้าสำนักนั้นได้ สำนักใดไม่ยอมรับก็เข้าสำนักนั้นไม่ได้.

      ข้อ ๑๓. ภิกษุเข้าสมาคมเป็นสมานสังวาสของสำนักนั้นแล้ว จักไปเข้าสมาคมของสำนักเป็นนิกายเดียวกับตน หรือเป็นนิกายอื่นตามคราวก็ได้ไม่ห้าม.

      ข้อ ๑๔. ภิกษุผู้เข้าสมาคมเป็นสมานสังวาสของสำนักนั้นแล้วกลับประพฤติไม่สมควรแก่พระธรรมวินัย สำนักนั้นจะให้ออกเสียทีเดียวก็ได้.

      ข้อ ๑๕. ภิกษุออกจากสำนักเที่ยวจาริกชั่วคราว จงถือว่าเป็นบุคคลจักเข้าสมาคมกับสำนักอื่นอันต่างนิกายกันก็ได้ ตามความรับให้เข้าของเจ้าสำนักและความสมัครเข้าของอาคันตุกะเว้นสำนักอันลามก.

      ข้อ ๑๖.ภิกษุผู้เที่ยวจาริกอันต่างนิกาย จักเข้าสมาคมด้วยกันก็ได้เหมือนกัน.

      ข้อ ๑๗. ในการสมาคมของภิกษุผู้เที่ยวจาริกนั้น จงใช้วิธีทำและว่าอักขระอนุวัติตามเจ้าสำนัก หรือตามข้างมากกว่า หรือตามแต่จะตกลงกันก็ได้.

     ข้อ ๑๘. ภิกษุในสำนักอื่น ผู้ได้เข้าสมาคมกับภิกษุในสำนักนั้นเมื่อเที่ยวจาริก จักถือว่าเป็นอันได้เข้าสมาคมนั้นแล้วหาได้ไม่เมื่อสู่สำนักนั้น สุดแต่สำนักนั้นจะรับให้เข้าสมาคมชนิดไรหรือไม่.

     ข้อ ๑๙. ระเบียบนี้ทรงไว้เฉพาะสำนัก ไม่ใช่สำหรับทั่วไปไม่จำเป็นที่สำนักอื่นจะต้องฝืนใจทำตาม แต่สำนักใดภิกษุไปมาถึงกัน ใกล้ชิดกับต่างนิกาย ปรารถนาจะใช้ระเบียบนี้ตาม จงกราบทูลจักทรงอนุมัติโดยเฉพาะสำนัก.

             ระเบียบนี้ทรงตั้งไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒

                                                            ( ลงพระนาม ) กรม – วชิรญาณวโรรส

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin